6. helmi, 2016

Sauli Niinistö viritti ansan, joka paljasti ääripään Eduskunnassamme #tolkunihminen

 

-"Kirjallinen kysymys turvapaikanhakuoikeudesta

Eduskunnan puhemiehelle

Nykyisen maahanmuuttolinjausten tiukennuksen lisäksi pitäisi päättää, kuinka monta pakolaista aiomme vuosittain ottaa vastaan. Suomi on ottanut viime vuosina vastaan vuosittain 750—1 050 pakolaista, joilla on YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n myöntämä pakolaisstatus.

Suomeen suuntautunut turvapaikanhakijoiden virta uhkaa hyvinvointijärjestelmäämme ja turval- lisuuttamme. Tulijoita on myös loputon määrä. Hyvinvointipalveluista, kuten koulutuksesta ja terveydenhuollosta, joudutaan leikkaamaan jatkuvasti lisää, jos huoltosuhteessa olevien henkilöiden määrä kasvaa. Suomessa on paljon työttömiä jo omasta takaa, joten maahantulijoiden työllistäminen ei tule olemaan helppoa. Ihmisten siirtäminen paikasta toiseen ei ratkaise ongelmia, mutta siirtää ongelmat tänne.

Jos ottaisimme ainoastaan kiintiöpakolaisia, Suomeen ei tulisi elintasopakolaisia, koska pakolaisstatus tarkistetaan jo ennen kuin astuu Suomen rajojen yli. Poliisin voimavarat vähenisivät huomattavasti, koska niitä ei tarvitsisi käyttää turvapaikanhakijoiden tekemien rikosten takia. Rahaa ei myöskään kuluisi turvapaikkaprosessiin ja turvapaikanhakijoiden ylläpitoon tai palautuksiin. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta henkilöä ei tällä hetkellä aina edes onnistuta poistamaan maasta.

Puheessaan vuoden 2016 valtiopäivien avajaisissa presidentti Sauli Niinistö totesi:

"On tehty kansainvälisiä sopimuksia, EU-direktiivejä ja kansallisia lakeja, ja on ajateltu kauniisti ja oikein — että kaikkia hädässä olevia autetaan. Käytännössä se toteutuu niin, että jokainen, joka osaa sanoa sanan "asylum", turvapaikka, pääsee sisään Eurooppaan ja Suomeen, sana tuottaa tavallaan subjektiivisen oikeuden ylittää raja. Vailla mitään oikeaa perustettakin saa täyden, vuosiakin kestävän tutkinnan, ja pystyy sen jälkeen välttämään pakkotoimia, elleivät turvapaikan edellytykset täytykään, ja siis jäämään sinne, minne väärin perustein tuli."

Lisäksi presidentti Niinistö totesi: " Jossain vaiheessa jonkun on tunnustettava, että emme kykene, juuri tässä ja nyt, täyttämään kaikkia kansainvälisten sopimusten velvoitteita."

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Olisiko Suomen jo aika luopua turvapaikanhakuoikeudesta, koska sitä ei ole tarkoitettu kymmeniin- tai satoihintuhansiin maahantulijoihin sovellettavaksi?"-

 

Näin kyselee Laura Huhtasaari (PS) Eduskunnassa herran vuonna 2016. Kysymys, jossa ei ole kyse mistään muusta kuin halusta olla ilkeä.

Se ei edes selitä oleellista väitettään: miksi turvapaikanhakijuus ei ole tarkoitettu kymmeniin tuhansiin kasvavien ihmisten määrään, kun koko järjestelmä on alunperin luotu miljoonien ihmisten tarpeeseen saada turvaa? Ja keppihevosena on Tasavallan Presidentin puhe, jossa ei puhuttu sanallakaan siitä, että oikeuteen hakea turvapaikkaa, puututtaisiin leikkaamalla tai jopa kieltämällä se kokonaan. Mutta näin niitä asioita koetaan.

Toinen tarkoituksellinen bluffi on yhdistää hyvinvointipalveluiden leikkaaminen turvapaikanhakijoihin, vaikka niistä palveluista leikataan ihan vain siksi, että niistä halutaan leikata. Se on poliittinen päätös, joka halutaan piilottaa turvapaikanhakijoiden syyllistämiseen.

Miettikääpä sitä, että poliitikot ovat aina puhuneet siitä, miten köyhien ja kurjien asiat ovat prioriteetti numero yksi, mutta jostain syystä meillä on aina ollut köyhiä ja aina on ollut poliittista tahtoa leikata hyvinvointipalveluista ja sosiaaliturvasta, sillä ne passivoivat ja vievät köyhän maan perikatoon. Vaikka meillä olisi nolla turvapaikanhakijaa, se ei ratkaisisi yhtäkään ongelmaa, joita suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on kohdannut 2010- luvulla taloudellisen taantuman vuoksi. Mutta on mukavampaa syyttää turvapaikanhakijoita, kun tehdä itse ongelmalle yhtään mitään.

Yksi Laura Huhtasaaren käyttämistä järjettömistä homma-argumenteista kuuluu, että ihmiset tuovat ne ongelmat mukanaan tänne. Aivoni sanovat 'poks' tämän tyhmyyden edessä. Pakolaiset siis tuovat sodat, kuivuuden, yhteiskuntansa epävakauden, korruption ja sodat tänne mukanaan. Hommalogiikka on joskus hieman erilaista logiikkaa.

En myöskään ymmärrä sitä mekanismia, jolla pakolais-status tekee ihmisestä vähemmän alttiin rikoksiin syyllistymiseen kuin turvapaikka- status. Tämä(kään) logiikka ei avaudu minulle, vaikka kuinka pohdin. Kiintiöpakolaiset eivät siis ole rikoksiin Suomessa syyllistyneet? Eikö Laura Huhtasaari ymmärrä, että kiintiöpakolaisuus on periaatteessa aivan sama asia kuin turvapaikanhakijuus? Kiintiöpakolaisten kohdalla se turvapaikkaprosessi on vain tehty jo etukäteen ennen päätöstä sijoittamisesta.

Laura Huhtasaari myös sanoo, miten turvapaikanhaun estämisellä säästettäisiin rahaa, kun tänne otettaisiin vain ihmisiä, joilla on YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n myöntämä pakolaisstatus. Laura Huhtasaari ilmeisesti kuvittelee, että tuon järjestelmän, jossa pakolaiset ohjattaisiin Eurooppaan YK:n toimesta, olisi sitten ilmainen. Mistä Laura Huhtasaari kuvittelee YK:n rahat tuohon saavan? Taikaseinästä? YK:lle raha kasvaa puissa?

Kannattaa myös huomata, että Sauli Niinistö on tarkentanut sanomisiaan:

-"Niinistö kiisti sanoneensa Geneven pakolaissopimusta vanhentuneeksi.

– Olen vain todennut sen ilmiselvän faktan, että esimerkiksi Dublinin sopimus ja Schengenin sopimus on tehty sellaisissa olosuhteissa, joissa ei ollut minkäänlaista käsitystä, että maailma menee tällaiseksi.

Hänen mukaansa vastuu tilanteesta kuuluu EU:lle, jotta valtioille saataisiin samanlaiset vastuut ja kaikilla olisi suunnilleen sama käsitys siitä, mitä voidaan tehdä ja mitä ei.

Tällä hetkellä osa EU-maista ei Niinistön mukaan näe omaa vastuutaan pakolaisasioissa."-

Nämä ovat minusta erinomaisia tarkennuksia. Kun alkuperäisessä puheessa nyt mainittuja sopimuksia ei eritelty, loi se oikeutetun huolen siitä, että Tasavallan Presidentti olisi halukas heikentämään pakolaisen asemaa Suomessa ja samalla ristiriitaisesti puhuen eurooppalaisten arvojen kunnioittamisesta.

Dublin- sopimuksesta voi huoleti sanoa Sauli Niinistön olevan oikeassa: se ei sellaisenaan täysin palvele nykyisen pakolaisvirran luomaa painetta, sillä se asettaa ns. ensimmäiset maat kohtuuttoman vastuun alaisiksi, sillä kyseisen sopimuksen mukaan turvapaikanhakija tulisi rekisteröityä ensimmäisessä maassa, johon hän kolmannesta maasta saapuu.

Dublin- asetuksen tarkoitus on ollut määritellä, mikä maa on vastuussa yksittäisen turvapaikanhakijan hakemuksesta ja asetus pitää sisällään säännöt, jonka mukaisesti turvapaikkahakemusten käsittelystä vastuussa oleva maa määritellään.

Perusperiaatteiden määrittelemä vastuu turvapaikkahakemuksen käsittelystä kuuluu sille jäsenvaltiolle:

  • Jossa ihmisellä on jo laillisesti oleskelevia perheenjäseniä.
  • Joka on myöntänyt hakijalle oleskeluluvan tai viisumin.
  • Jonka kautta hakija on tullut Suomeen (maahantulomaa kolmannesta maasta eli EU:n ulkopuolelta).
  • Jossa hakija on aikaisemmin hakenut turvapaikkaa.
  • Jossa ihminen on viettänyt yli 5 kuukautta, eikä tulomaata kyetä osoittamaan.
  • Jos hakija on asunut vähintään viiden kuukauden jaksoja useissa jäsenvaltioissa, se jäsenvaltio, jossa hän on viimeksi asunut, on vastuussa kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä. 

Erikseen voisi painottaa, että Dublin- asetus määrittelee yhdeksi selkeäksi tavoitteekseen perheiden yhdistämisen. Tämä periaate on hyvin selkeä kyseisessä asetuksessa ja tämä tarkoittaa, että asetuksen mukaan perhesuhteet ja perheenjäsenten mahdolliset sijainnit eri maissa määrittelevät hakemuksen käsittelystä vastaavan maan. 

Lisäksi kannattaa muistaa, että palautus ei aina onnistu tai palautusta ’ensimmäiseen maahan’ ei saa tehdä, jolloin vastuu siirtyy maalle, jossa hakemus on tehty:

-”Jos hakija on mahdotonta siirtää jäsenvaltioon, joka on alun perin nimetty hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaksi jäsenvaltioksi, koska on perusteltuja syitä katsoa, että kyseisessä jäsenvaltiossa on turvapaikkamenettelyssä ja hakijoiden vastaanotto-olosuhteissa systeemisiä puutteita, jotka saattavat johtaa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 4 artiklassa tarkoitettuun epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun, määrittämisestä vastaavan jäsenvaltion on jatkettava III luvussa vahvistettujen perusteiden tarkastelua sen määrittämiseksi, voidaanko jokin toinen jäsenvaltio nimetä hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaksi jäsenvaltioksi.

Jos tämän kohdan mukaisesti ei voi tehdä siirtoa mihinkään III luvussa vahvistettujen perusteiden mukaisesti nimettyyn jäsenvaltioon tai ensimmäiseen jäsenvaltioon, jossa hakemus on jätetty, määrittämisestä vastaavasta jäsenvaltiosta tulee hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio.”-

Ja esimerkiksi Kreikka on valtio, johon UNHCR ei suosittele turvapaikanhakijoiden palauttamista, sillä siellä ihmisiä kohdellaan epäinhimillisesti. Lisäksi viimeisenä kohtana:

-”…kukin jäsenvaltio voi päättää käsitellä kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön siellä jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen siinäkin tapauksessa, ettei se tässä asetuksessa määriteltyjen perusteiden mukaan ole vastuussa hakemuksen käsittelystä.

Jäsenvaltiosta, joka päättää käsitellä kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tämän kohdan nojalla, tulee hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, ja sen on otettava vastatakseen kaikista tähän vastuuseen liittyvistä velvollisuuksista.”- 

Jäsenvaltio kuitenkin voi siis niin halutessaan käsitellä sellaisenkin turvapaikkahakemuksen, josta sille ei vastuu sopimuksen mukaan suoranaisesti kuuluisi. Myös sopimukseen kuuluvan ’humanitäärisen lausekkeen’ mukaan jäsenvaltio voi niin halutessaan käsitellä sellaisen hakemuksen, joka ei sille oikeasti kuuluisi erityisistä humanitäärisistä syistä. Dublin- asetus ei siis ole mikään ’pakkolaki’ yhdellekään jäsenvaltioille, vaan kaikilla asetuksen velvoittamilla mailla kuitenkin säilyy kansallisvaltion suvereenius turvapaikanhakijoiden kohdalla.

Ja jos ette usko, niin katsokaa itse:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32013R0604&from=FI

Se, että turvapaikanhakijaa ei palauteta yhtään mihinkään, on myös täysin Dublin- asetuksen sekä Geneven sopimuksen mukaista (ihmistä ei saa palauttaa maahan, jossa suojelun tarpeen perusteet ovat edelleen olemassa tai ihmistä uhkaa kuolema tai kidutus).

Pakolaisuus jo itsessään, pelko, vaino omassa maassaan, hengenvaarallinen matkustaminen kohti turvapaikkaa ja turvapaikkapäätöksen odottelu, ovat asianosaisille inhimillinen katastrofi. Meidän tulisi kantaa enemmän vastuuta pakolaisten suojelusta ja lakata siirtämästä vastuuta jäsenvaltiosta toiseen tai Euroopan ulkopuolelle ja lopetettava ihmisten pompottelu.

Meidän on lopetettava myös Dublin- asetuksen tietoinen käyttäminen valikoivan politiikan välineenä ja muistettava, että turvapaikanhakijat ovat myös ihmisiä, eivätkä ’iPhone-miehiä’.

Myös ihmisten elinoloja on pyrittävä parantamaan tukemalla kehitysyhteistyötä ja pidentyneille konflikteille on löydettävä ratkaisut ilman kompromisseja. Meidän ei tule sallia ISIS:iä ja muita terroristeja, jotka aiheuttavat epävakautta maailmassamme. Meidän tulee myös vaatia, että ihmisiä kaltoin kohtelevat maat alkavat rakentamaan yhteiskuntaa, josta ihmisten ei tarvitse lähteä hakemaan turvaa ja jotta elintasoerot saataisiin sellaiselle tasolle, että vaihteluväli ei olisi niin laaja kuin se tänä päivänä on. Tämä ei silti korvaisi Euroopan maiden vastuuta niistä ihmisistä juuri nyt, jotka löytävät itsenäisesti tiensä Eurooppaan ja anovat turvapaikkaa. Ja mitä nopeampi käsittely, sen parempi. Kenenkään ei tulisi joutua odottamaan vuosia saadakseen oikeutettua suojelua itselleen sekä perheelleen. 

Ihminen liikkuu aina, jos joutuu elämään kurjuudessa. Vaikka me sulkisimme rajat ja määrittelisimme kaikki maahantulijat laittomiksi ja epäisimme heiltä kaiken avun, niitä ihmisiä tulee silti, sillä elintasoero on niin houkutteleva. Sulkeutuneessa Euroopassa he vain pysyisivät poissa tilastoista, poissa yhteiskunnasta, vieraina, kadonneina, hylättyinä ilman oikeuksia. Ja mitäs luulette, minkälainen Eurooppa tuosta muodostuisi? Hylättyjen ihmisten dystopia, jota minä en halua.

Kun te pohditte juuri nyt niitä herra Niinistönkin mainitsemia 'eurooppalaisia arvoja', niin ne arvot määriteltiin Lissabonin sopimuksessa vuonna 2008 tällä tavoin:

-"Unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina.

Nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo."-

Jokainen voi nyt tykönään pohtia, kumpi on tästä valmis tinkimään: Sauli Niinistö vai Laura Huhtasaari ihmisarvoon kriittisesti suhtautuvine faneineen.

Sauli Niinistö viritti rasisteille ansan, joka paljasti heidän todelliset karvansa. Sauli Niinistö oli puheissaan tarpeeksi epätarkka, jotta jokainen sai itse päättää, mitä uskoi herra Niinistön tarkoittaneen. Ja Laura Huhtasaari ja muut MV:n rampauttamat zombit nielivät syötin ja he olivat valmiita jo määrittelemään toimenpiteitä kohdellakseen ihmisiä huonosti, sillä 'Tasavallan Presidenttikin sanoi niin'. 

Sauli Niinistö viritti ansan myös minulle. Ja minä nielin syötin.

Tasavallan Presidentin puheessa oli kohtia, jotka ihmiset tulkitsivat tavalla, joka paljasti heidän ennakkokuvitelmiaan ja halujaan vahvistaa omaa kaikukoppaansa. En minä edelleenkään olen täysin samaa mieltä Sauli Niinistön kanssa, mutta nuo tarkennukset ovat selkeät ja laittavat koko puheen paremmin raameihinsa. Ja näin hyvä. Kun puheessa ei tarkennettu, mistä sopimuksista puhuttiin, sai jokainen päättää itse. Ja niinhän tehtiin. Ja niin tein minäkin.

Mutta matka puheen sanoman poleemisesta pohdinnasta rajojen sulkemiseen, on melkoisen pitkä. Se matka on Adolf Hitlerin ja Oskar Schindlerin keskinäisen eron mittainen matka. Ja siinä välissä: se hiljainen enemmistö, joka on hiljaa.

Onneksi Sauli Niinistö ei ole hiljaa. Sauli Niinistö on ihan tolkun ihminen. Kuten kaikki ne, jotka eivät ole heti sulkemassa rajoja ja laittamassa ihmisiä leireihin.

Sauli Niinistö viritti ansan, joka paljasti sen, että Suomessa elää ja voi hyvin se ääripää, joka on valmis kohtelemaan ihmisiä huonosti vain siksi, että hän on vieras. Käsi ylös jokainen, joka vihdoin on valmis myöntämään maahanmuuttokriittisen, ääripään ihmisvihan olemassaolon ihan Eduskunnassa asti?

Kuten Sakari Timonen tiivisti:

-"Presidentti Sauli Niinistön valtiopäivien avajaisissa pitämää puhetta ei kuulemma saanut eikä edes voinut tulkita siten, että Niinistö olisi esittänyt irtautumista kansainvälisistä pakolaissopimuksista. Kun jotkut väittivät puhetta kuitenkin juuri näin tulkittavan, niin heille närkästyttiin. Ei kansa niin hölmöä ole.

Ehkä kansa ei olekaan, mutta jotkut kansanedustajat ovat. Perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari tulkitsi puheen täsmälleen pahimpien epäilyjen mukaisesti. Hän teki kirjallisen kysymyksen, joka kuuluu näin:

Olisiko Suomen jo aika luopua turvapaikanhakuoikeudesta, koska sitä ei ole tarkoitettu kymmeniin- tai satoihintuhansiin maahantulijoihin sovellettavaksi?  

Perusteluksi hän esittää otteita Niinistön puheista."- 

Kliseeksi muodotunutta lentävää lausetta lainatakseni: näin niitä asioita vaan koetaan. Ei mitään järkeä.