25. syys, 2015

Perheenyhdistämisestä ja muusta direktiivivatuloinnista - bluffaamisen lyhyt oppitunti

 

-”Perheenyhdistämisen kriteerejä tiukennetaan EU-direktiivin mukaisesti

Sisäministeriö on tänään asettanut lainsäädäntöhankkeen perheenyhdistämisen kriteerien tarkentamiseksi EU:n perheenyhdistämisdirektiivin mukaisesti. Hankkeessa selvitetään muun muassa keinoja laajentaa toimeentuloedellytyksen soveltamista sekä kotouttamis- ja asuntoedellytysten käyttöönottoa perheenyhdistämisen edellytyksenä.

EU-direktiivissä määritellään perheenyhdistämisen perusedellytykset sekä lisäedellytykset, joiden soveltamisesta jäsenvaltiot päättävät. Suomi ei ole ottanut käyttöön kaikkia direktiivin lisäedellytyksiä. Perheenyhdistämisen kriteerejä tiukennettaisiin näiden lisäedellytysten pohjalta.

Esimerkiksi kotouttamisedellytyksen käyttöönotolla tuettaisiin hallituksen tavoitteita varmistaa kaikkien myönteisen oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden osallistuminen kotouttamiseen. Hankkeessa on tarkoitus selvittää kotoutumisedellytyksen ja muiden lisäedellytysten käytännön toteutusvaihtoehdot.

Perheenyhdistämisen kriteerien tiukentaminen on osa pääministeri Sipilän hallitusohjelmaa. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2016.”-

Tämän tiedotteen julkaisi tänään 24.9.2015 Suomen Sisäministeriö.

Tämä tavoite perheenyhdistämisen kriteereiden tiukentamisesta laitettiin erityisesti Perussuomalaisten toiveesta nykyiseen hallitusohjelmaan. Eikä kenellekään tulle yllätyksenä, että tässähän on kyse ihan puhtaasta sumutuksesta? Sillä kyseinen EU- direktiivi ei oikeastaan määrittele juurikaan yhtään mitään perheenyhdistämiseen liittyen, eikä ainakaan kategorisesti, kuten Sisäministeriön tiedote antaa ymmärtää.

Yksinkertaisesti: tiedotteen muotoilu ’perheenyhdistämisdirektiivin mukaisesti’ on aivan puhdasveristä bluffia, jota jonkun koulukunnan mukaan kutsutaan tutummalla termillä ’valehtelu’ tai lontoon murteella hyvinkin kuvaavalla käsitteellä ’bullshit’. Tämä ihan siksi, että kyseinen direktiivi ei millään tavoin edellytä, että Suomi kiristäisi perheenyhdistämissääntöjä, vaan se oikeastaan määrittelee minimirajoja ja sallii jokaisen maan käyttää omassa lainsäädännössään omaa vapauttaan hyvin paljon.

Jokainen voi käydä tutkimassa kyseisen direktiiviin täällä: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2003%3A251%3A0012%3A0018%3AFI%3APDF

Toistan: tuo direktiivi ei käytännössä määrittele yhtään mitään kuin korkeintaan minimiraja-arvoina tai suosituksina. Siinä puhutaan miltei kaikessa muodossa 'voidaan'. Silti, kun hallitusohjelmaa laadittiin, alettiin jo puhumaan siitä, miten perheenyhdistämisen sääntöjä tulisi kiristää ja viitattiin direktiiviin, jonka suhteen Suomi on turhan ’liberaali’:

-"Suomen perheenyhdistämislainsäädäntö ja -käytännöt ovat joistakin viime vuosien tiukennuksista huolimatta huomattavasti liberaalimpia kuin direktiivi sallisi. Suomi ei enää maksa perheenjäsenten lentomatkoja, eikä perheenyhdistämistä voi enää panna vireille Suomesta käsin, mutta esimerkiksi toimeentuloedellytystä voitaisiin soveltaa paljon laajemmin kuin nyt tehdään.

– Lisäksi voitaisiin edellyttää, että Suomessa asuva perheenkokoaja on ollut täällä vähintään kaksi vuotta ennen perheenyhdistämisen aloittamista, ja perheenkokoajalle ja ulkomailla asuvalle puolisolle voitaisiin asettaa yleistä avioitumisikärajaa korkeampi vähimmäisikä. Edelleen perheenjäseniltä voitaisiin direktiivin puitteissa edellyttää alkeellista suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin tuntemusta."-

No, eivätköhän nuo tulokriteerit ole olemassa jo nyt ja ne ovat jopa melkoisen tiukat. Direktiivi ei myöskään määrittele, mitä skaalan reunaa tulisi noudattaa, vaan yhtälailla voitaisiin kriteereitä löysentää ja silti olla 100%:sti direktiivin mukaisesti toimivia.

Tuo kriteereiden löysentäminen olisi myös linjauksen mukaista 'tarkentamista', sillä tuo direktiivin mukainen säännöstö ei missään nimessä tarkoita 'kiristämistä', sillä sellaista ei tuon direktiivin noudattaminen tuo tullessaan. On siis yksinkertaisesti virheellistä luoda illuusiota siitä, että tuo kyseinen EU- direktiivi toisi tiukennuksia tullessaan noudatetuksi, sillä näin asia ei todellakaan ole.

Muistakaa: myös kriteereiden 'löysentäminen' on täysin tuon ohjelman määrittelemän 'tarkennuksen' mukaista toimintaa. Hyvin yksinkertaista.

Ei tänne nykyäänkään voi tuoda perhettään, jos ei tuloja ole (pl. pakolaiset). Lisäksi tuo EU- direktiivi ei määrää mitään kahta vuotta, vaan se kuuluu näin:

-"Jäsenvaltio voi vaatia, että perheenkokoaja on asunut laillisesti sen alueella tietyn ajan, jonka pituus voi olla enintään kaksi vuotta, ennen kuin hän voi hakea perheensä yhdistämistä."-

Paino sanaparilla 'voi vaatia'. Ei tuo määrää saati velvoita mihinkään, sillä tuo kaksi vuotta on maksimi, joka voidaan edellyttää, mutta myös yksi kuukausi tai yksi päivä olisivat aivan täydellisesti kyseisen direktiivin mukaisia linjauksia.

Lisäksi direktiivi sanoo:

-"Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen antaa tai pitää voimassa säännöksiä, jotka ovat suotuisampia."-

Toisin sanoen jäsenvaltiot voivat aivan itse päättää politiikkansa linjan ja sisällön. Ja esimerkiksi pakolaisia tuo maassa-asumisaikaan liittyvä direktiivin kohta ei koskisi lainkaan:

-"Edellä olevasta 8 artiklasta poiketen jäsenvaltiot eivät saa vaatia, että pakolainen on oleskellut niiden alueella tietyn ajan, ennen kuin hänen perheenjäsenensä voivat tulla hänen luokseen."-

Ei kannata myöskään unohtaa, paljonko perhesiteen perusteella on myönnetty oleskelulupia. Perhesiteen perusteella myönnettyjen oleskelulupien määriä voi katsella nimittäin maittain täältä. Ja oleskelulupia perhesiteen perusteella myönnettiin eniten siis venäläisille (1 137), intialaisille (699) ja somalialaisille (656).

Perhesiteen perusteella oleskeluluvan saaneet somalialaiset olivat pääsääntöisesti Suomesta kansainvälistä suojelua saaneiden Somalian kansalaisten perheenjäseniä. Vastaavasti intialaiset olivat Suomessa työntekijän- tai opiskelijan oleskeluluvalla oleskelevien ulkomaalaisten perheenjäseniä. Mitäköhän pahaa venäläiset ja intialaiset ovat tehneet, että heihin halutaan kohdistaa tiukennuksia halutessaan perheensä tänne Suomeen?

Eli tiukennusta halutaan perheenyhdistämisille muille kuin pakolaisille, sillä tuossa kohtaa direktiivi on selvä: 'eivät saa' vs. 'voivat'. Jos tuota perheenyhdistyskohtaa sovelletaan kovimman mukaan, vaikeutetaan ainoastaan tänne muulla tavalla kuin pakolaisina tulleiden elämää. Direktiivi rajaa hyvin selkeästi perheenyhdistämisrajoitteiden ulkopuolelle pakolaiset ml. myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneet sekä toissijaisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneet ihmiset:

-"Tätä direktiiviä ei sovelleta, kun

a) perheenkokoaja on hakenut pakolaisaseman tunnustamista ja hänen hakemuksestaan ei ole vielä tehty lopullista päätöstä;

b) perheenkokoajalle on myönnetty oikeus oleskella jäsenvaltiossa tilapäisen suojelun perusteella tai hän on hakenut oleskelulupaa tällä perusteella ja odottaa asemaansa koskevaa päätöstä.

c) perheenkokoajalle on myönnetty oikeus oleskella jäsenvaltiossa toissijaisen suojelun perusteella kansainvälisten velvoitteiden, kansallisen lainsäädännön tai jäsenvaltioiden käytännön mukaisesti tai hän on hakenut oleskelulupaa tällä perusteella ja odottaa asemaansa koskevaa päätöstä."-

Eli koko direktiivi ei koske pakolaisia tai toissijaisen suojelun alaisia ihmisiä lainkaan – eikä myöskään määritä perheenyhdistämisen linjaa käytännössä lainkaan. On siis edelleen absurdia, että hallitusohjelmaa luomassa ollut Juho Eerola jo keväällä lausui jotain näin absurdia:

–”Kiintiöpakolaiset ei ole suurin ongelma maahanmuutossa, kun saamme ne itse valita, hän sanoo.

Hallitusneuvottelijoiden mukaan perheenyhdistämisen kriteereitä muutetaan EU-direktiivin mukaisiksi. Direktiivillä säädellään, millä perusteilla EU:n ja ETA:n ulkopuolta saapuvat maahanmuuttajat saavat tuoda perheensä Suomeen. Eerola kehuu hallitusohjelmaan laadittua linjausta, koska sen ansiosta maahanmuuton ehtoja voidaan kiristää.

– Parasta tuossa on tuo perheenyhdistämisdirektiivi, joka käytössä ollessaan tulee parantamaan maahanmuuton laatua.”- (Juho Eerola, PS)

Tämä on absurdia siksi, että direktiivi sinällään ei määrää juuri mitään ja antaa mahdollisuuden myös ehtojen löysäämiselle. Sanoin jo aiemmin ja sanon saman uudelleen: mikään kiristys ei automaationa seuraa EU- direktiivistä, sillä se ei vaadi saati edellytä käytettäväksi skaalan äärimmäisintä päätä, vaan oikeasti myös kriteereiden 'löysentäminen' on täysin tuon ohjelman määrittelemän 'tarkennuksen' mukaista toimintaa. 

Olisi myös mukava tietää, miten on määritelty tuo mystinen ’maahanmuuton laatu’. Eli millä kriteereillä ohjelmalaatijat ovat ihmisten laatua arvioineet ja miten direktiivin oletetut kiristykset toimivat tuota ihmislaatua parantavina tekijöinä? Tähän ei ainakaan vielä ole mitään selvyyttä saatu. On toki kyseenalaista, miten ihmisen laatua sinällään nyt yleensäkään saadaan mitattua, mutta ilmeisesti ainakin tutkimalla, mitä Pyhää Kirjaa potentiaalinen maahantulija kotonaan lukee sekä pankkitilin saldoa arvioimalla.

Tuo EU- direktiivi on pikemminkin listaus rajoista, joita ei saa ylittää, mutta ei millään tavalla listaus tai määritelmä siitä, miten noiden rajojen alapuolella pitää linjauksia tehdä. Direktiivi ei esimerkiksi vaadi 21- vuoden yläikärajaa kolmannesta maasta tulevalle aviopuolisolle, vaan:

-”Varmistaakseen asianomaisten kotoutumisen ja estääkseen pakkoavioliitot jäsenvaltiot voivat vaatia, että perheenkokoaja ja hänen aviopuolisonsa ovat täyttäneet tietyn vähimmäisiän, joka voi olla enintään 21 vuotta, ennen kuin aviopuoliso voi tulla perheenkokoajan luokse.”-

Perussuomalaisten sekä hallituksen taktiikkana juuri nyt lienee luoda illuusio siitä, miten EU- direktiivi kuin automaationa kiristää perheenyhdistämisen kriteereitä, mutta oikeasti asia ei näin ole. Piiloutumalla omaan EU- direktiivisumutuksen taakse hallitus pyrkii bluffaamaan, kiinnittämään huomion epäoleelliseen, jotta voisi peittää sen tosiasian, että EU- direktiivi ei vaadi mitään kiristyksiä, vaan mahdollinen päätös on puhtaasti Suomen oma (ja perussuomalaisten määrittelemä).

EU- direktiivi ei pidä sisällään lainkaan pakolaisia saati myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä, niin siksi on hyvin, hyvin outoa, miksi tämän päivän tiedotteessa kuitenkin puhutaan turvapaikanhakijoista, jotka ovat saaneet myönteisen päätöksen hakemukseensa.

En usko, että hallitus ei olisi lukenut EU- direktiiviä, vaan uskon kyseessä olevan tarkoituksellisen mielikuvan luomisen sekä perussuomalaisten vaatiman rasismin arkipäiväistämisen. Kun perussuomalaisuuden ytimessä on rasismi ja rasismin hyväksyntä oikeutettuna ja hyväksyttynä poliittisena agendana, on tämä EU- direktiiviperformanssi vain osa perussuomalaista moraalin rapautusta. Ja tämä toki sopii muille hallituspuolueille, sillä persulle kelpaa maailma, jossa häneltä viedään vaikka housut jalasta, kunhan ’neggeri saatana ei saa mitään’ ja tätä muut hallituspuolueet käyttävät surutta hyväkseen.

Ja juuri tämän takia Soinin takki kääntyy niin, että saumat natisevat ja moraali paukkuu ja kunhan ’neggeri ei saa mitään’, ovat Soini ja persulauma onnellisia kuin siat lätissään. Kyllä: juuri näin yksinkertaista on Timo Soinin politiikka ja juuri näin yksinkertaisia ovat perussuomalaiset.

Kuten jo aiemmin kirjoitin, on Dublin- vatuloinnissataakanjaon tyhjää- äänestyksessä sekä tässä EU- direktiivibluffissa, kyse huomion kiinnittämisestä pois siitä, että Sipilä ja kumppanit haluavat innovoida Suomen takaisin menneisyyteen ja leikata pääasiassa pienituloisten naisten palkkoja.

Tästä on kyse. EU- direktiivejä tulkitaan julkisuuteen tarkoituksellisen virheellisesti vain illuusion takia. Mutta tämä illuusio johtaa rasismin nousuun ja sen arkipäiväistymiseen.

Ja kaikki tämä vain 'tuottavuusloikan' vuoksi: