25. syys, 2015

'Kunhan neggeri saa vähemmän' - tarina Suomen hallituksen direktiivibluffista sekä rasismista

 

-”Perheenyhdistämisen kriteerejä tiukennetaan EU-direktiivin mukaisesti

Sisäministeriö on tänään asettanut lainsäädäntöhankkeen perheenyhdistämisen kriteerien tarkentamiseksi EU:n perheenyhdistämisdirektiivin mukaisesti. Hankkeessa selvitetään muun muassa keinoja laajentaa toimeentuloedellytyksen soveltamista sekä kotouttamis- ja asuntoedellytysten käyttöönottoa perheenyhdistämisen edellytyksenä.

EU-direktiivissä määritellään perheenyhdistämisen perusedellytykset sekä lisäedellytykset, joiden soveltamisesta jäsenvaltiot päättävät. Suomi ei ole ottanut käyttöön kaikkia direktiivin lisäedellytyksiä. Perheenyhdistämisen kriteerejä tiukennettaisiin näiden lisäedellytysten pohjalta.

Esimerkiksi kotouttamisedellytyksen käyttöönotolla tuettaisiin hallituksen tavoitteita varmistaa kaikkien myönteisen oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden osallistuminen kotouttamiseen. Hankkeessa on tarkoitus selvittää kotoutumisedellytyksen ja muiden lisäedellytysten käytännön toteutusvaihtoehdot.

Perheenyhdistämisen kriteerien tiukentaminen on osa pääministeri Sipilän hallitusohjelmaa. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2016.”-

Tämän tiedotteen julkaisi tänään 24.9.2015 Suomen Sisäministeriö.

Tämä tavoite perheenyhdistämisen kriteereiden tiukentamisesta laitettiin erityisesti Perussuomalaisten toiveesta nykyiseen hallitusohjelmaan. Eikä kenellekään tulle yllätyksenä, että tässähän on kyse ihan puhtaasta sumutuksesta? Sillä kyseinen EU- direktiivi ei oikeastaan määrittele juurikaan yhtään mitään perheenyhdistämiseen liittyen, eikä ainakaan kategorisesti, kuten Sisäministeriön tiedote antaa ymmärtää.

Yksinkertaisesti: tiedotteen muotoilu ’perheenyhdistämisdirektiivin mukaisesti’ on aivan puhdasveristä bluffia, jota jonkun koulukunnan mukaan kutsutaan tutummalla termillä ’valehtelu’ tai lontoon murteella hyvinkin kuvaavalla käsitteellä ’bullshit’. Tämä ihan siksi, että kyseinen direktiivi ei millään tavoin edellytä, että Suomi kiristäisi perheenyhdistämissääntöjä, vaan se oikeastaan määrittelee minimirajoja ja sallii jokaisen maan käyttää omassa lainsäädännössään omaa vapauttaan hyvin paljon.

Jokainen voi käydä tutkimassa kyseisen direktiiviin täällä: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2003%3A251%3A0012%3A0018%3AFI%3APDF

Toistan: tuo direktiivi ei käytännössä määrittele yhtään mitään kuin korkeintaan minimiraja-arvoina tai suosituksina. Siinä puhutaan miltei kaikessa muodossa 'voidaan'. Silti, kun hallitusohjelmaa laadittiin, alettiin jo puhumaan siitä, miten perheenyhdistämisen sääntöjä tulisi kiristää ja viitattiin direktiiviin, jonka suhteen Suomi on turhan ’liberaali’:

-"Suomen perheenyhdistämislainsäädäntö ja -käytännöt ovat joistakin viime vuosien tiukennuksista huolimatta huomattavasti liberaalimpia kuin direktiivi sallisi. Suomi ei enää maksa perheenjäsenten lentomatkoja, eikä perheenyhdistämistä voi enää panna vireille Suomesta käsin, mutta esimerkiksi toimeentuloedellytystä voitaisiin soveltaa paljon laajemmin kuin nyt tehdään.

– Lisäksi voitaisiin edellyttää, että Suomessa asuva perheenkokoaja on ollut täällä vähintään kaksi vuotta ennen perheenyhdistämisen aloittamista, ja perheenkokoajalle ja ulkomailla asuvalle puolisolle voitaisiin asettaa yleistä avioitumisikärajaa korkeampi vähimmäisikä. Edelleen perheenjäseniltä voitaisiin direktiivin puitteissa edellyttää alkeellista suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin tuntemusta."-

No, eivätköhän nuo tulokriteerit ole olemassa jo nyt ja ne ovat jopa melkoisen tiukat. Direktiivi ei myöskään määrittele, mitä skaalan reunaa tulisi noudattaa, vaan yhtälailla voitaisiin kriteereitä löysentää ja silti olla 100%:sti direktiivin mukaisesti toimivia.

Tuo kriteereiden löysentäminen olisi myös linjauksen mukaista 'tarkentamista', sillä tuo direktiivin mukainen säännöstö ei missään nimessä tarkoita 'kiristämistä', sillä sellaista ei tuon direktiivin noudattaminen tuo tullessaan. On siis yksinkertaisesti virheellistä luoda illuusiota siitä, että tuo kyseinen EU- direktiivi toisi tiukennuksia tullessaan noudatetuksi, sillä näin asia ei todellakaan ole.

Muistakaa: myös kriteereiden 'löysentäminen' on täysin tuon ohjelman määrittelemän 'tarkennuksen' mukaista toimintaa. Hyvin yksinkertaista.

Ei tänne nykyäänkään voi tuoda perhettään, jos ei tuloja ole (pl. pakolaiset). Lisäksi tuo EU- direktiivi ei määrää mitään kahta vuotta, vaan se kuuluu näin:

-"Jäsenvaltio voi vaatia, että perheenkokoaja on asunut laillisesti sen alueella tietyn ajan, jonka pituus voi olla enintään kaksi vuotta, ennen kuin hän voi hakea perheensä yhdistämistä."-

Paino sanaparilla 'voi vaatia'. Ei tuo määrää saati velvoita mihinkään, sillä tuo kaksi vuotta on maksimi, joka voidaan edellyttää, mutta myös yksi kuukausi tai yksi päivä olisivat aivan täydellisesti kyseisen direktiivin mukaisia linjauksia.

Lisäksi direktiivi sanoo:

-"Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen antaa tai pitää voimassa säännöksiä, jotka ovat suotuisampia."-

Toisin sanoen jäsenvaltiot voivat aivan itse päättää politiikkansa linjan ja sisällön. Ja esimerkiksi pakolaisia tuo maassa-asumisaikaan liittyvä direktiivin kohta ei koskisi lainkaan:

-"Edellä olevasta 8 artiklasta poiketen jäsenvaltiot eivät saa vaatia, että pakolainen on oleskellut niiden alueella tietyn ajan, ennen kuin hänen perheenjäsenensä voivat tulla hänen luokseen."-

Ei kannata myöskään unohtaa, paljonko perhesiteen perusteella on myönnetty oleskelulupia. Perhesiteen perusteella myönnettyjen oleskelulupien määriä voi katsella nimittäin maittain täältä. Ja oleskelulupia perhesiteen perusteella myönnettiin eniten siis venäläisille (1 137), intialaisille (699) ja somalialaisille (656).

Perhesiteen perusteella oleskeluluvan saaneet somalialaiset olivat pääsääntöisesti Suomesta kansainvälistä suojelua saaneiden Somalian kansalaisten perheenjäseniä. Vastaavasti intialaiset olivat Suomessa työntekijän- tai opiskelijan oleskeluluvalla oleskelevien ulkomaalaisten perheenjäseniä. Mitäköhän pahaa venäläiset ja intialaiset ovat tehneet, että heihin halutaan kohdistaa tiukennuksia halutessaan perheensä tänne Suomeen?

Eli tiukennusta halutaan perheenyhdistämisille muille kuin pakolaisille, sillä tuossa kohtaa direktiivi on selvä: 'eivät saa' vs. 'voivat'. Jos tuota perheenyhdistyskohtaa sovelletaan kovimman mukaan, vaikeutetaan ainoastaan tänne muulla tavalla kuin pakolaisina tulleiden elämää. Direktiivi rajaa hyvin selkeästi perheenyhdistämisrajoitteiden ulkopuolelle pakolaiset ml. myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneet sekä toissijaisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneet ihmiset:

-"Tätä direktiiviä ei sovelleta, kun

a) perheenkokoaja on hakenut pakolaisaseman tunnustamista ja hänen hakemuksestaan ei ole vielä tehty lopullista päätöstä;

b) perheenkokoajalle on myönnetty oikeus oleskella jäsenvaltiossa tilapäisen suojelun perusteella tai hän on hakenut oleskelulupaa tällä perusteella ja odottaa asemaansa koskevaa päätöstä.

c) perheenkokoajalle on myönnetty oikeus oleskella jäsenvaltiossa toissijaisen suojelun perusteella kansainvälisten velvoitteiden, kansallisen lainsäädännön tai jäsenvaltioiden käytännön mukaisesti tai hän on hakenut oleskelulupaa tällä perusteella ja odottaa asemaansa koskevaa päätöstä."-

Eli koko direktiivi ei koske pakolaisia tai toissijaisen suojelun alaisia ihmisiä lainkaan – eikä myöskään määritä perheenyhdistämisen linjaa käytännössä lainkaan. On siis edelleen absurdia, että hallitusohjelmaa luomassa ollut Juho Eerola jo keväällä lausui jotain näin absurdia:

–”Kiintiöpakolaiset ei ole suurin ongelma maahanmuutossa, kun saamme ne itse valita, hän sanoo.

Hallitusneuvottelijoiden mukaan perheenyhdistämisen kriteereitä muutetaan EU-direktiivin mukaisiksi. Direktiivillä säädellään, millä perusteilla EU:n ja ETA:n ulkopuolta saapuvat maahanmuuttajat saavat tuoda perheensä Suomeen. Eerola kehuu hallitusohjelmaan laadittua linjausta, koska sen ansiosta maahanmuuton ehtoja voidaan kiristää.

– Parasta tuossa on tuo perheenyhdistämisdirektiivi, joka käytössä ollessaan tulee parantamaan maahanmuuton laatua.”- (Juho Eerola, PS)

Tämä on absurdia siksi, että direktiivi sinällään ei määrää juuri mitään ja antaa mahdollisuuden myös ehtojen löysäämiselle. Sanoin jo aiemmin ja sanon saman uudelleen: mikään kiristys ei automaationa seuraa EU- direktiivistä, sillä se ei vaadi saati edellytä käytettäväksi skaalan äärimmäisintä päätä, vaan oikeasti myös kriteereiden 'löysentäminen' on täysin tuon ohjelman määrittelemän 'tarkennuksen' mukaista toimintaa. 

Olisi myös mukava tietää, miten on määritelty tuo mystinen ’maahanmuuton laatu’. Eli millä kriteereillä ohjelmalaatijat ovat ihmisten laatua arvioineet ja miten direktiivin oletetut kiristykset toimivat tuota ihmislaatua parantavina tekijöinä? Tähän ei ainakaan vielä ole mitään selvyyttä saatu. On toki kyseenalaista, miten ihmisen laatua sinällään nyt yleensäkään saadaan mitattua, mutta ilmeisesti ainakin tutkimalla, mitä Pyhää Kirjaa potentiaalinen maahantulija kotonaan lukee sekä pankkitilin saldoa arvioimalla.

Tuo EU- direktiivi on pikemminkin listaus rajoista, joita ei saa ylittää, mutta ei millään tavalla listaus tai määritelmä siitä, miten noiden rajojen alapuolella pitää linjauksia tehdä. Direktiivi ei esimerkiksi vaadi 21- vuoden yläikärajaa kolmannesta maasta tulevalle aviopuolisolle, vaan:

-”Varmistaakseen asianomaisten kotoutumisen ja estääkseen pakkoavioliitot jäsenvaltiot voivat vaatia, että perheenkokoaja ja hänen aviopuolisonsa ovat täyttäneet tietyn vähimmäisiän, joka voi olla enintään 21 vuotta, ennen kuin aviopuoliso voi tulla perheenkokoajan luokse.”-

Perussuomalaisten sekä hallituksen taktiikkana juuri nyt lienee luoda illuusio siitä, miten EU- direktiivi kuin automaationa kiristää perheenyhdistämisen kriteereitä, mutta oikeasti asia ei näin ole. Piiloutumalla omaan EU- direktiivisumutuksen taakse hallitus pyrkii bluffaamaan, kiinnittämään huomion epäoleelliseen, jotta voisi peittää sen tosiasian, että EU- direktiivi ei vaadi mitään kiristyksiä, vaan mahdollinen päätös on puhtaasti Suomen oma (ja perussuomalaisten määrittelemä).

EU- direktiivi ei pidä sisällään lainkaan pakolaisia saati myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä, niin siksi on hyvin, hyvin outoa, miksi tämän päivän tiedotteessa kuitenkin puhutaan turvapaikanhakijoista, jotka ovat saaneet myönteisen päätöksen hakemukseensa.

En usko, että hallitus ei olisi lukenut EU- direktiiviä, vaan uskon kyseessä olevan tarkoituksellisen mielikuvan luomisen sekä perussuomalaisten vaatiman rasismin arkipäiväistämisen. Kun perussuomalaisuuden ytimessä on rasismi ja rasismin hyväksyntä oikeutettuna ja hyväksyttynä poliittisena agendana, on tämä EU- direktiiviperformanssi vain osa perussuomalaista moraalin rapautusta. Ja tämä toki sopii muille hallituspuolueille, sillä persulle kelpaa maailma, jossa häneltä viedään vaikka housut jalasta, kunhan ’neggeri saatana ei saa mitään’ ja tätä muut hallituspuolueet käyttävät surutta hyväkseen.

Ja juuri tämän takia Soinin takki kääntyy niin, että saumat natisevat ja moraali paukkuu ja kunhan ’neggeri ei saa mitään’, ovat Soini ja persulauma onnellisia kuin siat lätissään. Kyllä: juuri näin yksinkertaista on Timo Soinin politiikka ja juuri näin yksinkertaisia ovat perussuomalaiset.

Kuten jo aiemmin kirjoitin, on Dublin- vatuloinnissa, taakanjaon tyhjää- äänestyksessä sekä tässä EU- direktiivibluffissa, kyse huomion kiinnittämisestä pois siitä, että Sipilä ja kumppanit haluavat innovoida Suomen takaisin menneisyyteen ja leikata pääasiassa pienituloisten naisten palkkoja.

Ja kuin pisteenä iin päälle tänään pääministerimme Juha Sipilä jatkoi omalta osaltaan sovittua rasismin arkipäiväistämisen ilosanomaa, jotta Kansa ei vain huomaa bluffia:

-”Minusta meidän pitää myöskin rauhallisesti ymmärtää niitä pelkoja ja huolia, joita ihmisillä on siellä omassa arjessaan koskien tätä suurta muutosta mikä täällä on tapahtunut. Tänne on yli kymmenkertainen, ehkä yli 15-kertainen määrä normaaliin tilanteeseen (verrattuna) tullut turvapaikanhakijoita, Juha Sipilä sanoi.

– Ihmisiä huolettaa, osin pelottaakin tämä tilanne. Mitä kaikkea tämä tarkoittaa? Meidän pitäisi pystyä asialliseen, rauhalliseen keskusteluun myös siitä, ilman että leimaamme näitä ihmisiä rasisteiksi, jotka ottavat esille näitä omia huoliaan. Minusta niitäkin pitää kuulla.”-

Ja Lahdessa niitä huolia tuotiin esille välittömästi:

Upotetun kuvan
 pysyvä linkki

Asiallista maahanmuuttokritiikkiä, vai mitä, Juha Sipilä? Joko saa kutsua rasistiksi, Juha Sipilä?

Sipilän viestissä on se ristiriita, että ei kukaan ole kutsunut rasisteiksi niitä, jotka vain ovat huolissaan. Mutta rasistit haluavat luonnollisesti ylläpitää ajatusta, että he vain 'esittävät huoliaan'. Oikeasti ne, jotka ovat oikeasti vain huolissaan ja epävarmoja, ovat näkymättömissä ja hiljaa. Ei heistä kukaan edes puhu. Siksi Sipilän lause on jo itsessään epämielekäs ja harkitsematon.

Mutta rasismin arkipäiväistäminen johtaa polttopulloihin: http://www.iltalehti.fi/uutiset/201509250102936_uu.shtml

Rasismin arkipäiväistyminen johtaa turvapaikanhakijoita kuljettavien bussien kivittämiseen: http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015092520414173_uu.shtml

Ja samaa rasismin vähättelyn mantraa hoki Suomen valtionvarainministeri ja herra Stubb puolestaan tuomitsi liian suvaitsevaiset (eli suvaitsemattomat) suvaitsevaiset:

-"Stubbilta riittää ymmärrystä ihmisille, jotka ovat viime aikoina osallistuneet turvapaikanhakijoiden vastaisiin mielenosoituksiin.

– Ymmärrän, että muutos pelottaa aina. Mutta ei mielestäni näitä mielenilmauksiakaan pidä tuomita. Vastakkainasettelu ja toisen tuomitseminen ei koskaan kannata.

– Ei voida olla niin suvaitsevaisia, että se johtaa suvaitsemattomuuteen, Stubb kuvailee.

– Ratkaisuja haetaan nyt kaikki suomalaiset yhdessä, ja jos muutamilla ihmisillä on halu ilmaista mielipiteensä ja osoittaa frustraatiota tässä vaikeassa tilanteessa, se sallittakoon. Ymmärrän myös näitä ihmisiä."

Minusta Suomen hallituksen linja on murheellinen ja moraalisesti arveluttava: kokoomus ja keskusta tyytyvät ’persuilemaan’ rasismissa ja EU- vatuloinnissa he ’persuilevat’ ihmisarvojen kunnioittamisen kustannuksella. Tärkeintä on saada tehtyä ’tuottavuusloikka’ menneisyyteen ja tärkeintä on saada pienituloisilta suomalaisilta ihmisiltä leikattuja miljardeja euroja, sillä ’kriisi’ ja ’vientiteollisuus’.

Ja voin sanoa: tämä meininki on järjetöntä. Ja tämä on sietämätöntä. Sillä tänään pääministeri Sipilä antoi ymmärtää, että suurin ongelma meneillään olevassa maahanmuuttokeskustelussa on se, että maahanmuuttajiin vihamielisesti suhtautuvia suomalaisia syyllistetään. Että käytetään sanaa rasisti. Että ei saisi syyllistää. Ja sitten samaan kuoroon yhtyi herra Stubb.

’Ei voida olla niin suvaitsevaisia, että se johtaa suvaitsemattomuuteen.’

Hyvin on uponnut maahanmuuttokriittinen psykedelia Suomen hallitukseen. Tuossa lauseessa ei ole nimittäin mitään järkeä, kuten ei missään muussakaan ’maahanmuuttokritiikissä’ ole, vaan se typistyy lähes poikkeuksetta puhtaaksi ennakkoluuloiseksi, rasistiseksi kouristeluksi. Tuolla herra Stubbin logiikalla voidaan sanoa myös, että ’ei voida olla niin väkivallattomia, että se johtaa väkivaltaisuuteen’ tai ’ei voida olla niin viisaita, että se johtaa typeryyteen’. Ei mitään järkeä.

Suosittelen herra Stubbia lukemaan tämän kirjoituksen Karl Popperista, suvaitsevaisuuden paradoksista sekä keskustelun nykyisestä vammasta, josta lainaus:

’Suvaitsevaisuus häviää, jos kaikki sallitaan. Tämä on hyvin yksinkertaista.’

Ja minä kyllä ymmärrän myös ihmisten pelkoja: ne ovat nimittäin syntyneet juuri ’maahanmuuttokriitikoiden’ ja muiden rasistihalla-ahojen typerehtimisen ulostuloina. Ja siihen pelkojen uusintamiseen sekä ylläpitämiseen he ovat pyrkineetkin. Ja nämä samat oirehtijat ovat MV:n sivuilta lukeneet, miten vastaanottokeskukset tulevat aiheuttamaan rikoksia, mutta ainoat todelliset häiriöt ovat nyt syntyneet siitä, kun ’isäm maalliset’ voimat ja muut persut ovat käyneet niitä aiheuttamassa. Periaatteessa rasistit olivat siis oikeassa: vastaanottokeskukset lisäävät rikollisuutta. He unohtivat vain kertoa, että he itse aikovat tehdä ne rikokset.

Minä olen jo tottunut kuulemaan tuota rasismin sekä rasistisen vihapuheen vähättelyä Soinin ja muiden perussuomalaisten suusta, mutta nyt siitä on tullut hallituksen yhteinen linja. Rasismia ei oikeasti tuomita. Rasismia pitääkin nyt suvaita. Rasismia pitää nyt ymmärtää, sillä se on avointa huolien esille tuontia. Mutta rasismista ja muukalaisvihasta puhuminen on sitten vastakkainasettelua ja epäoikeudenmukaista suvaitsevaisten suvaitsemattomuutta? En tiedä, mitä sanoa. Ei ole väliä, ovatko tarinat totta, näin nämä asiat vaan koetaan. Ja rasistinen agitaatio saa oikeutuksensa ja tätä kritisoivat ovat yhtäkkiä pahuuden edustajia. Siis me, tavalliset ihmiset.

Ja näin nuollaan perussuomalaisten äänestäjien ilkeää hallitusegoa ja siksi puolue suostuu leikkaamaan miljardeja euroja pienituloisilta suomalaisilta keskustan ja kokoomuksen kanssa ja vain siksi, että ’se neggeri saa vielä vähemmän, ähäkutti’. Ja jytkyttely vain jatkuu.

Ja sitten saamme lukea lapsista, joiden päälle syljetään, koska ihonväri on väärä. ’Väärän värisiltä’ kysellään bussissa, että ’milloin lähdet kotiin?’. Keskustelupalstat huokuvat vihaa ja verbaalivisvaa ihmisiä kohtaan, jotka pakenevat henkensä edestä. Ihmisiä kutsutaan ’iPhone- miehiksi’ ja ’elintasosurffareiksi’. Vastaanottokeskuksen salkoon vedetään hakaristilippu. Vastaanottokeskuksia on yritetty polttaa ja niitä on vandalisoitu. Alaikäisten turvapaikan majoitustilaa on töhritty. Maahanmuuttajia ja heitä auttavia pelotellaan. Maahanmuuttajista keksitään tarinoita, jotta heitä inhottaisiin. Espoossa liimaillaan hassuja tarroja dialogi mielessä:

 Upotetun kuvan pysyvä linkki

Ja tätä eri muodoissaan on Suomi täynnä. Ja silti te herrat Stubb ja Sipilä olette sitä mieltä, että rasistien kanssa pitää käydä keskustelua ja että rasismin vastustaminen on jälleen sitä ääripäänä olemista? Ja että rasismin suhteen se totuus löytyy sieltä keskitieltä?

Olen pahoillani, hyvät herrat, mutta minä aion jatkossakin kutsua rasisteja rasisteiksi. Ja minä vilpittömästi toivon, että tekin alkaisitte tekemään niin.

Kiitos.